تولید بتن روان

کاهش نسبت آب به سیمان در افزایش مقاومت های بتن ( فشاری ، خمشی ، کششی ، برشی ، سایشی ) ویژگی های مکانیکی ( مدول ارتجاعی ، ضریب پواسیون و ...)‌و پایائی آن به ویژه در کاهش نفوذپذیری در برابر آب ، نمکهای زیان آور و کلرایدها موثر است . دوام بتن را در برابر تری و خشکی پی در پی ، یخبندان و آب شدگی پی در پی و موارد مشابه بهبود می بخشد و عامل مهمی است که همه خواص بتن را بهتر می کند .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن با توجه به درصد مواد جامد در ساختار خود می توانند باعث کاهش میزان آب در بتن شود . این به این معنی است که با کاهش میزان آب و جایگزینی آب کاهش یافته با فوق روان کننده بتن یا روان کننده بتن به اسلامپ برابر با اسلامپ شاهد خواهیم رسید .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

در مرحله گیرش و سخت شدن بتن آب موجود در ساختار جسم بتن تبخیر می شود و فضای خالی بین سنگدانه ها را به وجود می آورد که همین فضای خالی ایجاد شده باعث افزایش نفوذپذیری بتن و کاهش مقاومت های شیمیایی و فیزیکی بتن می شود . حال با افزودن فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن به ساختار جسم بتن باعث حرکت و روانی ذرات ریزتر شده و به وسیله آنها فضاهای خالی کمتر می شود و علاوه بر این فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن باعث حرکت و روانی ذرات ریزتر شده و به وسیله آنها فضاهای خالی و فاصله بین سنگدانه ها پر شده و تراکم بتن و در نتیجه مقاومت بتن با لا رفته و نفوذپذیری کاهش می یابد .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

کاهش عیار سیمان به کاهش جمع شدگی بتن منجر می شود و همچنین کاهش خزش را نیز در بر دارد که در قطعات پیش تنیده اهمیت ویژه خواهد داشت . اما افزایش عیار سیمان معمولا تردی و شکنندگی بیشتری به بتن می دهد . کاهش عیار سیمان معمولا برای کنترل گرمازائی بتن از ضروریات مهم به حساب می آید و یک نیاز جدی در بتن حجیم و ساخت بدنه سدهای بتنی و شالوده های بزرگ است . این خواسته با مصرف فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن مسیر خواهد بود .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?
چنانچه افزایش مقاومت بتن مدنظر باشد آیا بهتر نیست به جای استفاده از فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن عیار سیمان مصرفی را بالا ببریم ؟ این تصور که همواره با افزایش عیار سیمان شاهد افزایش مقاومت و دوام و کاهش نفوذپذیری خواهیم بود . کاملاً غلط است مسلماً اگر با فرض ثابت بودن میزان آب ، عیارسیمان را افزایش دهیم با کاهش w/c بخواهیم کارائی را زیاد نمائیم آب و سیمان باید به همراه هم بیشتر شود ، که افزایش حجم خمیر سیمان را در پی دارد . بنابراین در برخی منابع تاثیر افزایش روانی را کاهش مقاومت و دوام دانسته اند که همان مفهوم فوق را با عباراتی دیگر در بر دارد . راه درست این است که با توجه به میزان مصرف فوق روان کننده بتن یا روان کننده بتن از میزان آب مصرفی بتن با استفاده از نتایج آزمایشی و مشاوره با دفتر فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست کاسته شود تا به روانی و اسلامپ برابر با بتن شاهد دست یابیم تا شاهد افزایش مقاومت های شیمیایی و فیزیکی بتن شویم .  

این تصور که همواره با افزایش عیار سیمان شاهد افزایش مقاومت و دوام و کاهش نفوذپذیری خواهیم بود . کاملاً غلط است مسلماً اگر با فرض ثابت بودن میزان آب ، عیارسیمان را افزایش دهیم با کاهش w/c بخواهیم کارائی را زیاد نمائیم آب و سیمان باید به همراه هم بیشتر شود ، که افزایش حجم خمیر سیمان را در پی دارد . بنابراین در برخی منابع تاثیر افزایش روانی را کاهش مقاومت و دوام دانسته اند که همان مفهوم فوق را با عباراتی دیگر در بر دارد . راه درست این است که با توجه به میزان مصرف فوق روان کننده بتن یا روان کننده بتن از میزان آب مصرفی بتن با استفاده از نتایج آزمایشی و مشاوره با دفتر فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست کاسته شود تا به روانی و اسلامپ برابر با بتن شاهد دست یابیم تا شاهد افزایش مقاومت های شیمیایی و فیزیکی بتن شویم .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?
افزایش روانی بتن و ملات توسط فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن چه تاثیری روی بتن خواهد داشت اگر فوق روان کننده بتن یا روان کننده بتن را به ملات بیافزائیم ، روانی و کارائی آن ها را اضافه تر می کند بدون این که در مقادیر و نسبت سایر اجزاء بتن و ملات تغییری حاصل شود . فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن تحول مهمی را در صنعت ساخت و ساز ،‌حمل و ریختن و تراکم بتن فراهم آورد . زیرا با داشتن میزان آب به سیمان کمتر و آب امکان ریختن بتن روان تری را در قاب به وجود می آورد و می توانستند آن را به راحتی در قالب جایدهی کنند و تراکم نمایند . علی القاعده در این حالت نباید تغییری در مقاومت و دوام بتن و نفوذپذیری آن به وجود آید . اما تجربیات نشان داد که علیرغم ثابت بودن w/c ، مقاومت و دوام بهبود می یابد و نفوذپذیری کم می شود . علت این پدیده را می توان پراکندگی و توزیع یکنواخت تر و بهتر سیمان در بتن و ملات دانست . زیرا سیمان از حالت کلوخه بودن خارج می شود و آب می تواند به نحو کاملتری اطراف دانه های سیمان را بگیرد و پخش شدگی بهتر و همگنی توزیع سیمان در بتن و ملات را شاهد خواهیم بود . البته در این حالت به دلیل افزایش روانی باید نگران جداشدگی و آب انداختن بیشتر بتن باشیم ولی به دلیل توزیع بهتر سیمان و مجزا شدن ذرات آن از یکدیگر عملاً رشد مقاومتی بهتری را انتظار داریم .  

اگر فوق روان کننده بتن یا روان کننده بتن را به ملات بیافزائیم ، روانی و کارائی آن ها را اضافه تر می کند بدون این که در مقادیر و نسبت سایر اجزاء بتن و ملات تغییری حاصل شود . فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن تحول مهمی را در صنعت ساخت و ساز ،‌حمل و ریختن و تراکم بتن فراهم آورد . زیرا با داشتن میزان آب به سیمان کمتر و آب امکان ریختن بتن روان تری را در قاب به وجود می آورد و می توانستند آن را به راحتی در قالب جایدهی کنند و تراکم نمایند . علی القاعده در این حالت نباید تغییری در مقاومت و دوام بتن و نفوذپذیری آن به وجود آید . اما تجربیات نشان داد که علیرغم ثابت بودن w/c ، مقاومت و دوام بهبود می یابد و نفوذپذیری کم می شود . علت این پدیده را می توان پراکندگی و توزیع یکنواخت تر و بهتر سیمان در بتن و ملات دانست . زیرا سیمان از حالت کلوخه بودن خارج می شود و آب می تواند به نحو کاملتری اطراف دانه های سیمان را بگیرد و پخش شدگی بهتر و همگنی توزیع سیمان در بتن و ملات را شاهد خواهیم بود . البته در این حالت به دلیل افزایش روانی باید نگران جداشدگی و آب انداختن بیشتر بتن باشیم ولی به دلیل توزیع بهتر سیمان و مجزا شدن ذرات آن از یکدیگر عملاً رشد مقاومتی بهتری را انتظار داریم .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?
آیا با افزودن فوق روان کننده و روان کننده بتن و در نتیجه کاهش میزان w/c می توان از میزان سیمان مصرفی بتن نیز کاهش داد ؟ اگر w/c و روانی بتن و ملات را ثابت نگهداریم ، با توجه به خاصیت کاهش آب که توسط فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن ایجاد می شود ، می توان عیار سیمان را به همان نسبت کاهش داد . با توجه به مطالبی که قبلا مطرح گردید، علاوه بر کاهش جمع شدگی و ترک خوردگی بتن و ملات در مرحله خمیری بودن ، جمع شدگی و ترک خوردگی بتن سخت شده نیز کاهش می یابد . این کاهش عیار سیمان در واقع باعث افزایش مقاومت و پایائی بتن و کاهش نفوذپذیری بتن می گردد. علاوه بر این ممکن است کاهش عیار سیمان به عنوان یک هدف اقتصادی محسوب گردد . باید گفت که با مصرف فوق فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن همواره نمی توان بتن یا ملات ارزان تری را ساخت و این هدف ممکن است با وجود قیمت های خاصی برای سیمان و افزودنی موردنظر و میزان مصرف آن و تاثیر فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن بر کاهش آب و در نتیجه کاهش سیمان عملی گردد . با کاهش قیمت های فوق روان کننده بتن و افزایش قدرت تاثیر و کاهش میزان مصرف آن و همچنین افزایش قیمت سیمان در سال های اخیر ، کاهش هزینه ساخت بتن با فوق روان کننده های بتن در کشورهای دیگر عملی شده و در ایران نیز گاه ای نکاهش محقق شده و انتظار می رود درآینده به طور کامل شاهد آن باشیم .  

اگر w/c و روانی بتن و ملات را ثابت نگهداریم ، با توجه به خاصیت کاهش آب که توسط فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن ایجاد می شود ، می توان عیار سیمان را به همان نسبت کاهش داد . با توجه به مطالبی که قبلا مطرح گردید، علاوه بر کاهش جمع شدگی و ترک خوردگی بتن و ملات در مرحله خمیری بودن ، جمع شدگی و ترک خوردگی بتن سخت شده نیز کاهش می یابد . این کاهش عیار سیمان در واقع باعث افزایش مقاومت و پایائی بتن و کاهش نفوذپذیری بتن می گردد. علاوه بر این ممکن است کاهش عیار سیمان به عنوان یک هدف اقتصادی محسوب گردد . باید گفت که با مصرف فوق فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن همواره نمی توان بتن یا ملات ارزان تری را ساخت و این هدف ممکن است با وجود قیمت های خاصی برای سیمان و افزودنی موردنظر و میزان مصرف آن و تاثیر فوق روان کننده بتن و روان کننده بتن بر کاهش آب و در نتیجه کاهش سیمان عملی گردد . با کاهش قیمت های فوق روان کننده بتن و افزایش قدرت تاثیر و کاهش میزان مصرف آن و همچنین افزایش قیمت سیمان در سال های اخیر ، کاهش هزینه ساخت بتن با فوق روان کننده های بتن در کشورهای دیگر عملی شده و در ایران نیز گاه ای نکاهش محقق شده و انتظار می رود درآینده به طور کامل شاهد آن باشیم .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?
روان کننده بتن معمولی چقدر قدرت کاهندگی آب دارد؟ روان کننده بتن نرمال معمولا بر پایه لیگنو سولفونات ها می باشد . موادی که قدرت کاهندگی آب در آن ها حداکثر 15٪ برای بتن روان تر و 10 تا 12 درصد برای بتن های نیمه شل می باشد ، جزء این دسته هستند . مواد حباب زا ( هواساز بتن ) ، اسیدهای کربوکسیلیک هیدروکسیلاتی و نمک های آن ها و مشتقات و مواد تغییر یافته آن ها ، لیگنو سولفونات ها و اسیدهای آن ها و مشتقات و مواد تغییر یافته روان کننده بتن ، همچنین کربوهیدرات ها ، لیگنوسولفونات ها ، پلی ساکاریدها و اسیدهای شکر و گلوکونات ها را می توان در این دسته قرارداد . به هر حال این قدرت کاهش آب برای میزان ماده توصیه شده نباید کمتراز 5 درصد باشد . از آنجا که این مواد در ابتدا و در دهه 50 میلادی ساخته و رایج شدند بعدها به عنوان نسل اول شناخته شدند .روان کننده بتن نرمال معمولا میزان مصرف کاملا متفاوت دارد . لیگنوسولفونات ها بسیار رایج هستند و به صورت پودر قهوه ای تیره است و چگالی مایع روان کننده بتن بین 16/1 تا 18/1 می باشد .  

روان کننده بتن نرمال معمولا بر پایه لیگنو سولفونات ها می باشد . موادی که قدرت کاهندگی آب در آن ها حداکثر 15٪ برای بتن روان تر و 10 تا 12 درصد برای بتن های نیمه شل می باشد ، جزء این دسته هستند . مواد حباب زا ( هواساز بتن ) ، اسیدهای کربوکسیلیک هیدروکسیلاتی و نمک های آن ها و مشتقات و مواد تغییر یافته آن ها ، لیگنو سولفونات ها و اسیدهای آن ها و مشتقات و مواد تغییر یافته روان کننده بتن ، همچنین کربوهیدرات ها ، لیگنوسولفونات ها ، پلی ساکاریدها و اسیدهای شکر و گلوکونات ها را می توان در این دسته قرارداد . به هر حال این قدرت کاهش آب برای میزان ماده توصیه شده نباید کمتراز 5 درصد باشد . از آنجا که این مواد در ابتدا و در دهه 50 میلادی ساخته و رایج شدند بعدها به عنوان نسل اول شناخته شدند .روان کننده بتن نرمال معمولا میزان مصرف کاملا متفاوت دارد . لیگنوسولفونات ها بسیار رایج هستند و به صورت پودر قهوه ای تیره است و چگالی مایع روان کننده بتن بین 16/1 تا 18/1 می باشد .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

فوق روان کننده بتن موادی هستند که قدرت کاهندگی آب آن ها در بهترین شرایط 25٪ و معمولا محدود به 18تا20 درصد می باشد . به هر حال حداقل قدرت کاهش آب در فوق روان کننده بتن برای میزان ماده توصیه شده نباید از 12درصد کمترباشد . این مواد در دهه 70 میلادی ساخته شدند و به کار رفتند . مولکول های لیگنو و زنجیره های طولانی پلیمری مانند فرم آلدئید نفتالین سولفاته فشرده و فرم آلدئید ملامین سولفوناته فشرده از جمله معروفترین و پر معرف ترین این دسته از روان کننده های بتن می باشند . این مواد به ترتیب به صورت پودر قهوه ای تیره و سفید هستند و چگالی محلول نوع نفتالین 17/1 تا 20/1 ونوع ملامینی 09/1 تا 12/1 می باشد .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

ابر روان کننده کربوکسیلاتی یا فوق روان کننده کربوکسیلاتی در بهترین شرایط دارای قدرت کاهندگی آب حداکثر 35 تا 40 درصد هستند و معمولا در بتن های نیمه شل به 30 درصد محدود می شود . این مواد باید چسبندگی مناسبی را به وجود آورد . اسیدهای پلی کربوکسیلاتی هیدروکسیلاتی و مواد ... ، همچنین آکریلات ها از جمله این دسته مواد هستند . در دهه 80 میلادی به تدریج ساخته شدند و در دهه 90 میلادی مصرف آنها رایج گردید . تولید و مصرف آن ها نتیجه جذابیت بکارگیری فوق روان کننده های نسل اول و نتایج مصرف آن ها در افزایش کارائی ، مقاومت و دوام بتن ها بود زیرا سعی داشتند بتوانند کاهش آب بیشتری را داشته باشند . فوق روان کننده کربوکسیلاتی به شکل مایع می باشد و چگالی ان ها به صورت معمول بین 05/1 تا 07/1 است.

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?
از نظر نوع عملکرد در مورد گیرش ، تسریع در کسب مقاومت یا کند کردن ، حفظ روانی و سایر خواص بتن تازه یا سخت شده روان کننده های بتن چگونه طبقه بندی می شوند از نظر قدرت روان کنندگی و همچنین از نظر گیرش و روند کسب مقاومت های اولیه در ASTM C494 و ATSMC1017 روان سازهای بتن دسته بندی شده اند . در ATSM C494 افزودنی های روان کننده بتن ، یا کاهنده آب ) به 5 دسته تقسیم شده اند نوع A : کاهنده آب معمولی ( خنثی ) یا حداقل 5 درصد قدرت کاهندگی آب نوع D: کاهنده آب و دیرگیرکننده با حداقل 5 درصد قدرت کاهندگی آب و دیرگیری مشخص نوع E: کاهنده آب و تسریع کننده با حداقل 5 درصد قدرت کاهندگی آب و زودگیری و کسب مقاومت اولیه بیشتر نوع F : کاهنده قوی آب ( خنثی ) با حداقل 12 درصد قدرت کاهندگی آب و کسب مقاومت اولیه بیشتر نوع G: کاهنده قوی آب و دیرکننده با حداقل 12 درصد قدرت کاهندگی آب و دیر گیری اما کسب مقاومت اولیه بیشتر در این تقسیم بندی عملا کاهنده قوی آب با خاصیت زود گیری وجود ندارد . بلکه کسب مقاومت اولیه بیشتر مدنظر بوده است و محدودیت های مربوط به مقاومت و زمان گیرش اولیه و نهائی از نظر انحراف نسبت به مخلوط کنترل پیش بینی شده است .  

از نظر قدرت روان کنندگی و همچنین از نظر گیرش و روند کسب مقاومت های اولیه در ASTM C494 و ATSMC1017 روان سازهای بتن دسته بندی شده اند . در ATSM C494 افزودنی های روان کننده بتن ، یا کاهنده آب ) به 5 دسته تقسیم شده اند

نوع A : کاهنده آب معمولی ( خنثی ) یا حداقل 5 درصد قدرت کاهندگی آب

نوع D: کاهنده آب و دیرگیرکننده با حداقل 5 درصد قدرت کاهندگی آب و دیرگیری مشخص

نوع E: کاهنده آب و تسریع کننده با حداقل 5 درصد قدرت کاهندگی آب و زودگیری و کسب مقاومت اولیه بیشتر

نوع F : کاهنده قوی آب ( خنثی ) با حداقل 12 درصد قدرت کاهندگی آب و کسب مقاومت اولیه بیشتر

نوع G: کاهنده قوی آب و دیرکننده با حداقل 12 درصد قدرت کاهندگی آب و دیر گیری اما کسب مقاومت اولیه بیشتر

در این تقسیم بندی عملا کاهنده قوی آب با خاصیت زود گیری وجود ندارد . بلکه کسب مقاومت اولیه بیشتر مدنظر بوده است و محدودیت های مربوط به مقاومت و زمان گیرش اولیه و نهائی از نظر انحراف نسبت به مخلوط کنترل پیش بینی شده است .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

  • این گروه جزء فوق روان کننده های کربوکسیلاتی هستند که به مراتب قوی تر از سایر روان کننده های بتن به دو دسته تقسیم می شوند :
  • نوع A : روان کننده ( خنثی ) Plasticizer
  • نوع B : روان کننده دیرگیر Plasticizer and retarder
  • نوع A و B حداقل افزایش حدود 90 میلیمتر را باید نسبت به مخلوط شاهد ایجاد نماید و مقاومت 3 روزه ، 7 و 28 روزه و 9 ماهه ویکساله آن ها نسبت به مخلوط شاهد نباید از 90 درصد کمتر باشد .
  • نوع A نباید انحراف بیشتر از یک ساعت زودتر یا 5/1 ساعت دیرتر در زمان گیرش به وجود آورد ( گیرش اولیه و نهایی )‌
  • نوع B : باید در گیرش اولیه انحرافی به میزان 1 ساعت دیرتر به وجود آورد و در گیرش نهایی باید حداکثر 5/3 ساعت تاخیر ایجاد نماید . 
  • در هر دو مورد مشخصات استاندارد C1017وC494 در مورد محدودیت های مقاومت خمشی ، تغییر طول ( جمع شدگی ) و افزایش طول و حداقل فاکتور دوام منظور شده است .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

روان کننده بتن نرمال بر پایه لیگنو سولفونات ها به عنوان یکی از مواد کندگیر ( دیرگیر) کننده شناخته می شوند . البته این مورد بسته به ذات لیگنو سولفونات می باشد اما می توان با تغییراتی در یون فلزی نمک آن ها در این امر تغییراتی ایجاد نمود . یون کلسیم به آنها کندگیری و یون سدیم به آنها زودگیری در مقابل کندگیری می دهد .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

روان کننده بتن بر پایه ملامین ذاتاً زودگیر هستند . معمولا فرم آلدئید ملامین سولفوناته فشرده ذاتاً زودگیر از بقیه هستند اما با افزودن مواد گندگیر به آن ها در این خاصیت تغییراتی ایجاد خواهد شد .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

انواع روان سازهای بتن از نظر حفظ روانی نیز با یکدیگر تفاوت دارند اما به طور کلی نمی توانند روانی را به مدت طولانی حفظ کنند . برخی حفظ روانی بسیار کم و برخی بیشتر دارند . با افزودن موادی خاص سعی می شود در روان کننده بتن روانی بتن به مدت بیشتری حفظ شود . به طور مثال می توان با افزودن کوپلیمر به روان کننده پایه نفتالین و به گروه سولفونیک و کربوکسیلاتی روانی را در مدت بیشتری حفظ نمود . این گروه روان کننده بتن با نام Slemp retaining ( نگهدارنده اسلامپ )‌شناخته می شوند .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

در شرایط آب وهوایی گرم برای حفظ خاصیت بتن از زمان ساخت و حمل تا زمان اجرا و عمل آوری بهتر است که روان کننده بتن با خاصیت نگهداری اسلامپ بیشتر مصرف شود .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

وجود روان کننده هایی که یون سدیم (Na) دارند به جای کلسیم در مواردی مشکل زا است . اگر واکنش زائی سنگدانه ها با قلیایی ها را داشته باشیم افزودن روان کننده های بتن بر پایه سدیم موجب تشدید واکنش زائی و انبساط می شود . در این شرایط باید حتما از روان کننده بتن بر پایه کلسیم استفاده نمود .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

نحوه عملکرد مواد روان کننده بتن در بسیاری موارد تابع A3A در سیمان گزارش شده است . مثلا سیمان نوع 5 به فوق روان کننده کمتری نیاز دارد . به هر حال در سیمان A3C کم ممکن است این مواد ،‌کندگیری بیشتری ایجاد نمایند .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

روان کننده بتن بر پایه لیگنو سولفونات معمولا حباب ساز است در حالی که فوق روان کننده بتن بر پایه نفتالین معمولا فاقد حباب زائی می باشند .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

برای اینکه در عمل با افت اسلامپ مواجه نشویم برخی روان کننده ها یا فوق روان کننده ها را دیرتر به بتن باید افزود ،‌یا بخشی از آنها را در یک مخلوط کن بتن ساز می ریزند و بخش دیگر را در محل به داخل تراک میکسر اضافه نموده و خوب مخلوط می کنند تا از خاصیت روان کنندگی به مدت طولانی تر بهره ببرد .

 

on چهارشنبه ارديبهشت 20 by bpco
Was this helpful?

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805 

نماینده فروش تهران : 

جلال آل احمد  غرب به شرق ، خیابان آرش مهر  (شهرآرا) ، بلوار غربی ، پلاک 61 ، واحد 2

تلفکس : 02188580774   02188580775

کارشناس فروش؛ خانم کریمان        09120347806

کارشناس فروش؛ آقای مهندس مبینی     09124856268