فوق روان کننده دیرگیر بتن چیست

فوق روان کننده دیرگیر بتن چیست؟

  ماده افزودنی فوق روان کننده دیرگیر افزودن مایع بر پایه نفتالین سولفونات می باشد که علاوه بر ایجاد روانی بتن باعث تاخیر در گیرش اولیه بتن شده و اثرات منفی تسریع گیرش را در دمای زیاد جبران می کند. فوق روان کننده دیرگیر ویژه بتن ریزی در هوای گرم می باشد براساس استاندارد ملی ایران فوق روان کننده بتن دیرگیر یا فوق روان کننده کاهنده آب دیرگیر به افزودنی گفته می شود که بدون تغییر در روانی،‌ مقدار آب مخلوط بتنی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. یا اینکه بدون تغییر در میزان آب مصرفی،‌ اسلامپ یا روانی بتن را به میزان چشمگیری افزایش دهد و یا اینکه هر دو اثر را همزمان انجام دهد حال اینکه فوق روان کننده دیرگیر در استاندارد ملی ایران به گونه ای از روانسازهای بتن اطلاق می گردد که علاوه بر شرایط مذکور گیرش اولیه بتن را نیز به تاخیر بیاندازد. طبق استاندارد ملی روانی و کاهش آب جزء عملکرد اصلی فوق روان کننده بتن دیرگیر می باشد. با توجه به بالا بردن زمان گیرش اولیه توسط فوق روان کننده بتن دیرگیر زمان کارپذیری بتن بالا رفته و گزینه مناسبی برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم می باشد و شرایط حمل بتن در مسافتهای طولانی را میسر می کند. در شرایط آب وهوای گرم علاوه بر مصرف فوق و روان کننده بتن دیرگیر به عنوان عنصر چهارم بتن باید تمهیدات دیگری نیز در طرح اختلاط در نظر گرفته شود. از جمله موارد مورد توجه سیمان مصرفی برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم می باشد. بهتر است در شرایط آب و هوای گرم از سیمان های ریز و زودگیر استفاده نشود و از سیمان های با گرمازایی کم و حاومی مواد پوزولانی ( بعنوان جایگزین ) به کار روند، سیمان های آمیخته از این نظر مناسب ترند. بهتر است برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم مقدار سیمان زیاد نباشد. البته محدود کردن عیار سیمان به حدود 400 کیلوگرم می تواند یک توصیه تلقی شود. اما عیار سیمان زیاد می تواند عامل ترک خوردگی بتن خمیری شود. ساختار فوق روان کننده دیرگیر از پلی نفتالین سولفونات فرموله شده است که این به این دلیل است که پلی نفتالین سولفونات در بتن حباب ایجاد نمی کند و برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم مناسب است ولی روانسازهای پایه لیگنو سولفونات یا ملامین حباب ایجاد می کنند و برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم مناسب نمی باشند . برای مصرف فوق روان کننده دیرگیر باید به این نکته توجه کنیم که چه انتظاری از بتن داریم. اگر هدف از مصرف فوق روان کننده بتن دیرگیر فقط افزایش روانی باشد می توان به مخلوط بتن آماده اضافه نمود که قطعاً شاهد افزایش روانی خواهیم بود ولی در نهایت امکان کاهش مقاومت وجود دارد. ولی اگر هدف از استفاده از فوق روان کننده دیرگیر افزایش مقاومت و بهبود خواص بتن باشد باید از آب بتن کاسته شود تا اندازه ای که با افزودن ماده افزودنی فوق روان کننده دیرگیر به اسلامپ برابر با بتن شاهد برسیم . میزان مصرف فوق روان کننده دیرگیر در ساختار جسم بتن در شرایط آب و هوای گرم باید با توجه به آزمایشات دقیق کارگاهی و دمای هوا و نوع مصالح مصرفی تعیین شوند ولی به طور معمول میزان مصرف فوق روان کننده بتن دیرگیر مطابق بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست و تحقیقات انجام شده و تجربیات به عمل آمده 1 تا 8/1 درصد وزن سیمان مصرفی بتن می باشد. در جدول زیر زمان دیرگیری بتن در اثر مصرف در صد ماده افزودنی فوق روان کننده بتن دیرگیر درج شده است لازم به ذکر است که مصرف فوق روان کننده بتن براساس سیمان با عیار 300 کیلوگرم سیمان I=42.5 و نسبت آب به سیمان W/C=0.5 در نظر گرفته شده است . زمان دیرگیری h دمای c˚10 دمای c˚15 دمای c˚20 دمای c˚25 دمای c˚30 دمای c˚35 3 1/0 1/0 2/0 3/0 3/0 5/0 4 2/0 2/0 3/0 4/0 4/0 6/0 6 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 8/0 8 3/0 4/0 5/0 6/0 8/0 0/1 10 4/0 5/0 6/0 8/0 0/1 3/1 14 4/0 6/0 8/0 9/0 2/1 5/1 12 5/0 7/0 9/0 1/1 3/1 8/1 16 5/0 8/0 0/1 2/1 5/1   18 6/0 9/0 1/1 4/10 7/1   20 7/0 0/1 2/0 6/1     24 8/0 1/1 5/1 8/1     28 0/1 3/1 8/1       32 2/1 5/1         36 5/1 8/1         40 8/1           میزان مصرف فوق روان کننده بتن دیرگیر باید برای بتن های نیمه خشک 20٪ افزایش یابد برای دیرگیر شدن بتن فاکتورهای بسیاری دخیل می باشد به طور مثال با افزایش دما دیرگیری بتن را کاهش می دهد . در دیرگیری بتن یک قانون تقویتی وجود دارد و آن این است که هر یک درجه سانتیگراد زیر C˚20 دیرگیری را نیم ساعت کاهش می دهد. علاوه بر موارد مذکور حجم بتن ریزی نیز تاثیر مستقیم با دیرگیری بتن دارد. اگر محل حجم بتن در یک بتن ریزی توسط مواد افزودنی فوق روان کننده بتن دیرگیر یا افزودنی های دیرگیر کننده دیرگیر دیرگیر شود. این میزان حجم، تاثیری در میزان دیرگیری نخواهد داشت در طول گیرش اولیه یک مخلوط بتنی اصلاح شده ( مثلاً دیرگیر کردن یک دال در طول شب برای ادامه بتن ریزی ) دمای تصمیم گیری بین دو قسمت بتن ریزی تغییر می کند ( بین شب و صبح افزایش می یاد ) و این می تواند باعث شود که دیرگیری کاهش یابد. فوق روان کننده بتن دیرگیر تولید شرکت شیمیایی بتن پلاست مطابق استاندارد EN 934-2 فرموله و تولید می شود. مصرف فوق روان کننده بتن دیرگیر خواص و ویژگیهای منحصر به فردی به شرح زیر برای بتن ایجاد می کند . افزایش اسلامپ و روانی بتن کاهش نسبت اب به سیمان حداکثر تا 20 ٪ افزایش کارایی بتن افزایش زمان کارپذیری بتن مناسب برای بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بندی مناسب برای بتن ریزی های حجیم سهولت پمپاژ بتن و کاهش استهلاک تجهیزات پمپ بتن افزایش انسجام و کاهش نفوذپذیری بتن عدم…

 

ماده افزودنی فوق روان کننده دیرگیر افزودن مایع بر پایه نفتالین سولفونات می باشد که علاوه بر ایجاد روانی بتن باعث تاخیر در گیرش اولیه بتن شده و اثرات منفی تسریع گیرش را در دمای زیاد جبران می کند. فوق روان کننده دیرگیر ویژه بتن ریزی در هوای گرم می باشد براساس استاندارد ملی ایران فوق روان کننده بتن دیرگیر یا فوق روان کننده کاهنده آب دیرگیر به افزودنی گفته می شود که بدون تغییر در روانی،‌ مقدار آب مخلوط بتنی را به میزان چشمگیری کاهش دهد. یا اینکه بدون تغییر در میزان آب مصرفی،‌ اسلامپ یا روانی بتن را به میزان چشمگیری افزایش دهد و یا اینکه هر دو اثر را همزمان انجام دهد حال اینکه فوق روان کننده دیرگیر در استاندارد ملی ایران به گونه ای از روانسازهای بتن اطلاق می گردد که علاوه بر شرایط مذکور گیرش اولیه بتن را نیز به تاخیر بیاندازد. طبق استاندارد ملی روانی و کاهش آب جزء عملکرد اصلی فوق روان کننده بتن دیرگیر می باشد. با توجه به بالا بردن زمان گیرش اولیه توسط فوق روان کننده بتن دیرگیر زمان کارپذیری بتن بالا رفته و گزینه مناسبی برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم می باشد و شرایط حمل بتن در مسافتهای طولانی را میسر می کند. در شرایط آب وهوای گرم علاوه بر مصرف فوق و روان کننده بتن دیرگیر به عنوان عنصر چهارم بتن باید تمهیدات دیگری نیز در طرح اختلاط در نظر گرفته شود. از جمله موارد مورد توجه سیمان مصرفی برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم می باشد. بهتر است در شرایط آب و هوای گرم از سیمان های ریز و زودگیر استفاده نشود و از سیمان های با گرمازایی کم و حاومی مواد پوزولانی ( بعنوان جایگزین ) به کار روند، سیمان های آمیخته از این نظر مناسب ترند. بهتر است برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم مقدار سیمان زیاد نباشد. البته محدود کردن عیار سیمان به حدود 400 کیلوگرم می تواند یک توصیه تلقی شود. اما عیار سیمان زیاد می تواند عامل ترک خوردگی بتن خمیری شود. ساختار فوق روان کننده دیرگیر از پلی نفتالین سولفونات فرموله شده است که این به این دلیل است که پلی نفتالین سولفونات در بتن حباب ایجاد نمی کند و برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم مناسب است ولی روانسازهای پایه لیگنو سولفونات یا ملامین حباب ایجاد می کنند و برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم مناسب نمی باشند .

برای مصرف فوق روان کننده دیرگیر باید به این نکته توجه کنیم که چه انتظاری از بتن داریم. اگر هدف از مصرف فوق روان کننده بتن دیرگیر فقط افزایش روانی باشد می توان به مخلوط بتن آماده اضافه نمود که قطعاً شاهد افزایش روانی خواهیم بود ولی در نهایت امکان کاهش مقاومت وجود دارد. ولی اگر هدف از استفاده از فوق روان کننده دیرگیر افزایش مقاومت و بهبود خواص بتن باشد باید از آب بتن کاسته شود تا اندازه ای که با افزودن ماده افزودنی فوق روان کننده دیرگیر به اسلامپ برابر با بتن شاهد برسیم .

میزان مصرف فوق روان کننده دیرگیر در ساختار جسم بتن در شرایط آب و هوای گرم باید با توجه به آزمایشات دقیق کارگاهی و دمای هوا و نوع مصالح مصرفی تعیین شوند ولی به طور معمول میزان مصرف فوق روان کننده بتن دیرگیر مطابق بروشور فنی شرکت شیمیایی بتن پلاست و تحقیقات انجام شده و تجربیات به عمل آمده 1 تا 8/1 درصد وزن سیمان مصرفی بتن می باشد. در جدول زیر زمان دیرگیری بتن در اثر مصرف در صد ماده افزودنی فوق روان کننده بتن دیرگیر درج شده است لازم به ذکر است که مصرف فوق روان کننده بتن براساس سیمان با عیار 300 کیلوگرم سیمان I=42.5 و نسبت آب به سیمان W/C=0.5 در نظر گرفته شده است .

زمان دیرگیری

h

دمای

c˚10

دمای

c˚15

دمای

c˚20

دمای

c˚25

دمای

c˚30

دمای

c˚35

3

1/0

1/0

2/0

3/0

3/0

5/0

4

2/0

2/0

3/0

4/0

4/0

6/0

6

2/0

3/0

4/0

5/0

6/0

8/0

8

3/0

4/0

5/0

6/0

8/0

0/1

10

4/0

5/0

6/0

8/0

0/1

3/1

14

4/0

6/0

8/0

9/0

2/1

5/1

12

5/0

7/0

9/0

1/1

3/1

8/1

16

5/0

8/0

0/1

2/1

5/1

 

18

6/0

9/0

1/1

4/10

7/1

 

20

7/0

0/1

2/0

6/1

   

24

8/0

1/1

5/1

8/1

   

28

0/1

3/1

8/1

     

32

2/1

5/1

       

36

5/1

8/1

       

40

8/1

         

میزان مصرف فوق روان کننده بتن دیرگیر باید برای بتن های نیمه خشک 20٪ افزایش یابد

برای دیرگیر شدن بتن فاکتورهای بسیاری دخیل می باشد به طور مثال با افزایش دما دیرگیری بتن را کاهش می دهد . در دیرگیری بتن یک قانون تقویتی وجود دارد و آن این است که هر یک درجه سانتیگراد زیر C˚20 دیرگیری را نیم ساعت کاهش می دهد. علاوه بر موارد مذکور حجم بتن ریزی نیز تاثیر مستقیم با دیرگیری بتن دارد. اگر محل حجم بتن در یک بتن ریزی توسط مواد افزودنی فوق روان کننده بتن دیرگیر یا افزودنی های دیرگیر کننده دیرگیر دیرگیر شود. این میزان حجم، تاثیری در میزان دیرگیری نخواهد داشت در طول گیرش اولیه یک مخلوط بتنی اصلاح شده ( مثلاً دیرگیر کردن یک دال در طول شب برای ادامه بتن ریزی ) دمای تصمیم گیری بین دو قسمت بتن ریزی تغییر می کند ( بین شب و صبح افزایش می یاد ) و این می تواند باعث شود که دیرگیری کاهش یابد. فوق روان کننده بتن دیرگیر تولید شرکت شیمیایی بتن پلاست مطابق استاندارد EN 934-2 فرموله و تولید می شود. مصرف فوق روان کننده بتن دیرگیر خواص و ویژگیهای منحصر به فردی به شرح زیر برای بتن ایجاد می کند .

 • افزایش اسلامپ و روانی بتن
 • کاهش نسبت اب به سیمان حداکثر تا 20 ٪
 • افزایش کارایی بتن
 • افزایش زمان کارپذیری بتن
 • مناسب برای بتن ریزی در مقاطع با تراکم آرماتور بندی
 • مناسب برای بتن ریزی های حجیم
 • سهولت پمپاژ بتن و کاهش استهلاک تجهیزات پمپ بتن
 • افزایش انسجام و کاهش نفوذپذیری بتن
 • عدم تاخیر در مراحل حصول مقاومت فشاری بتن در سنین بالا
 • سازگار با انواع سیمان های پرتلند و مواد پوزولانی
 • جلوگیری ازخزش و انقباض بتن
 • جلوگیری از ایجاد درز سرد در بتن ریزی های طولانی مدت
 • بتن حاوی ماده افزودنی فوق روان کننده دیرگیر برای مقاصد زیر مناسب می باشد
 • - بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم
 • اجرای بتن دال ها،‌ پی ها،‌ ستون ها، دیوارها و ...
 • امکان ساخت و حمل بتن در مسافتهای طولانی
 • مناسب برای بتن ریزی در مقاطع بسیار بزرگ که نیاز به مصرف وقت زیادی دارند
 • مناسب برای ساخت بتن با استفاده از مصالح سنگی شکسته
 • مناسب برای بتن ریزی های حجیم
 • مناسب برای بتن ریزی با قالب های لغزان و رونده
 • مناسب برای بتن ریزی پیش تنیده

فوق روان کننده بتن دیرگیر را می توان هنگام ساخت بتن در بچینگ و یا به مخلوط بتن آماده در تراک میکسر اضافه نمود همچنین فوق روان کننده بتن دیرگیر را می توان با بخشی از آب اختلاط بتن مخلوط نموده و سپس به بتن اضافه نمود. برای افزودن ماده افزودنی فوق روان کننده دیر گیر باید نسبت به توزین دقیق میزان فوق روان کننده دیرگیر باید با توجه به بتن و عیار سیمان مصرفی توجه نمود. پس از افزودن فوق روان کننده بتن دیرگیر به ساختار جسم بتن باید به ازای هر متر مکعب بتن 1 دقیقه میکس انجام شود .

مشخصات شیمیایی و فیزیکی

حالت

مایع

رنگ

قهوه ای

وزن مخصوص

1/12 gr/cm3

استاندارد

ASTM C494

یون کلر

ندارد

PH

حدود 8

قیمت فوق روان کننده دیرگیر

برای دریافت لیست قیمیت فوق روان کننده دیرگیر / قیمت روان کننده دیرگیر بتن / قیمت روانساز دیرگیر بتن / قیمت افزودنی دیرگیر کننده بتن با دفتر فروش شرکت شیمیایی بتن پلاست حاصل فرمایید فرمایید .

 

 

Posted 3 years ago
Was this helpful?
0

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805