بتن ریزی در هوای گرم

قاعدتاً این راهکارها را می توان به چند دسته تقسیم کرد

الف- انتخاب مصالح مناسب برای آب و هوای گرم و خشک یا گرم و مرطوب و نسبت های مطلوب

ب- روشهای مناسب انبارکردن مصالح برای گرم و داغ شدن ( پیشگیری از گرم شدن )

ج- خنک سازی مصالح و بتن و ساخت بتن خنک ( کاهش دمای بتن )

د- تمهیدات حفظ خنکی بتن در طول عملیات حمل و ریختن و جلوگیری از افزایش دمای بتن

ه- نکات مربوط به ریختن ، تراکم و پرداخت سطح ، نگهداری و عمل آوری بتن و کنترل تبخیر آب بتن

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

برای ایجاد دوام در بتن در مناطق گرم بویژه مرطوب ،‌ لازم است سنگدانه ها از جذب آب کمی برخوردار باشند ظرفیت جذب آب سنگدانه ها درشت در آب به 2/5 و برای سنگدانه ریز به 3٪ محدود شده است . در حالیکه در بسیاری از آیین نامه ها چنین محدودیتی دیده نمی شود . سنگدانه ها باید در برابر قلیائیها از واکنش زائی برخوردار نباشد . لذا از این بابت باید مورد آزمایش قرار گیرند . همچنین در مناطق خورنده باید یون کلر آنها از حدود مجاز کمتر باشد .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

بهتر است در شرایط آب و هوای گرم از سیمان های ریز و زودگیر استفاده نشود و سیمانهائی با گرمازائی کم و حاوی مواد پوزولانی ( به عنوان جایگزین )‌ به کار روند . سیمان های آمیخته از این نظر مناسب اند . بهتر است مقدار سیمان زیاد نباشد . محدود کردن عیار سیمان به حدود 400 کیلوگرم می تواند یک توصیه تلقی گردد . عیار سیمان زیاد می تواند عامل ترک خوردگی بتن خمیری باشد .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

معمولا حباب ساز بتن به علت مشکل کنترل مقدار حباب در شرایط هوای گرم توصیه نمی شود . مگر اینکه شرایط مناسبی برای مصرف حباب ساز بتن فراهم شود .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?
روشهای پیشگیرانه برای جلوگیری از گرم شدن مصالح مورد اختلاط بتن در انبار در شرایط آب و هوای گرم کدام است ؟ هر چقدر بتوانیم جلوی گرم یا داغ شدن مصالح بتن را بگیریم کار خنک ساختن بتن ساده تر است . بهتراست دمای سیمان از 60 درجه سانتیگراد تجاوز نکند ( آبا حد مجاز را 75 در جه سانتیگراد ذکر کرده است )‌ و سنگدانه ها با توجه به وزن قابل توجهشان بهتر است دمائی کمتراز 40 درجه سانتیگراد را داشته باشد . آب نیز باید در حد امکان خنک نگه داشته شود . لذا توصیه می شود آب در محلی نگهداری شود که زود گرم نشود . مخازن هوائی بدون عایق بندی هرگز توصیه نمی شود از مصرف سیمان های گرم که از کارخانه حمل و تخلیه می شوند باید پرهیز کرد و آن را در سیلو نگه داشت تا خنک گردد . سیلوی سیمان باید دارای رنگ روشن باشد در برخی مناطق دنیا از سیلوی دوجداره استفاده می شود که ممکن است آب خنک در آن در جریان باشد . عایق بندی سیلوی سیمان نیز یک راه حل می باشد . سنگدانه ها را بهتر است از تابش آفتاب دورنگه داشت . سرپوشیده کردن دپوی سنگدانه ها یک روش معمول است که ممکن است برای ایران راه حل گران قیمتی باشد. ایجاد پوشش مانند برزنت و غیره می تواند راه حل ساده تری تلقی گردد.    

هر چقدر بتوانیم جلوی گرم یا داغ شدن مصالح بتن را بگیریم کار خنک ساختن بتن ساده تر است . بهتراست دمای سیمان از 60 درجه سانتیگراد تجاوز نکند ( آبا حد مجاز را 75 در جه سانتیگراد ذکر کرده است )‌ و سنگدانه ها با توجه به وزن قابل توجهشان بهتر است دمائی کمتراز 40 درجه سانتیگراد را داشته باشد . آب نیز باید در حد امکان خنک نگه داشته شود . لذا توصیه می شود آب در محلی نگهداری شود که زود گرم نشود . مخازن هوائی بدون عایق بندی هرگز توصیه نمی شود از مصرف سیمان های گرم که از کارخانه حمل و تخلیه می شوند باید پرهیز کرد و آن را در سیلو نگه داشت تا خنک گردد . سیلوی سیمان باید دارای رنگ روشن باشد در برخی مناطق دنیا از سیلوی دوجداره استفاده می شود که ممکن است آب خنک در آن در جریان باشد . عایق بندی سیلوی سیمان نیز یک راه حل می باشد . سنگدانه ها را بهتر است از تابش آفتاب دورنگه داشت . سرپوشیده کردن دپوی سنگدانه ها یک روش معمول است که ممکن است برای ایران راه حل گران قیمتی باشد. ایجاد پوشش مانند برزنت و غیره می تواند راه حل ساده تری تلقی گردد.

 

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?
خنک سازی مصالح و ساخت بتن خنک ( کاهش دمای بتن ) در شرایط آب و هوای گرم چگونه است؟ استفاده از بتن با دمای کم یکی از راه حل های اساسی برای بتن ریزی مطلوب در شرایط آب و هوای گرم است رساندن دمای بتن به زیر 30 در جه سانتیگراد می تواند به تولید بتن سخت شده مقاوم و با دوام منجر گردد و ضمناً‌ میزان تبخیر از سطح بتن را کاهش دهد . باید گفت تبخیر عوامل متعددی دارد ولی دمای بتن در این رابطه بسیار مهم است . برای ایجاد بتن خنک ، غالباً اجزاء بتن را خنک می کنیم و یا از یخ برای ایجاد خنکی مخلوط بتن استفاده می نماییم . بکارگیری ازت مایع نیز میسر است . اما در مورد بتن ریزی در هوای گرم در کارهای عمودی عملا به کار نمی رود . اجزاء بتن شامل : آب ،‌سیمان ،‌سنگدانه می تواند خنک شود . آب را با وسایل تبرید و یا یخ می توان خنک نمود . سنگدانه ها را با آب پاشی و ایجاد شرایط مساعد برای تبخیر می توان به مقدار قابل توجهی خنک نمود ( بویژه در هوای گرم ) در خنک سازی سنگدانه می توان از آب خنک و هوای خنک نیز استفاده نمود . یخ عامل مهمی در کاهش دمای بتن می باشد زیرا گرمای نهان ذوب یخ می تواند دمای بتن را به مقدار قابل توجهی پایین آورد . بهر حال خرده یخ می تواند صرفا به عنوان جایگزین بخشی از آب یا همه آن به کار رود تا تغییری در نسبت آب به سیمان حاصل نشود و در انتهای اختلاط نباید یخ در بتن تازه مشاهده گردد . خنک کردن سیمان راه حلی است که کمتر بکار گرفته می شود . اینکار به دلایل خاص نیاز دارد تا سیمان در معرض آب خنک یا هوای مرطوب قرار نگیرد . استفاده از دیگر اختلاطی که دارای رنگ روشن می باشد و با آب خنک شده و یا در سایه است توصیه می گردد .  

استفاده از بتن با دمای کم یکی از راه حل های اساسی برای بتن ریزی مطلوب در شرایط آب و هوای گرم است رساندن دمای بتن به زیر 30 در جه سانتیگراد می تواند به تولید بتن سخت شده مقاوم و با دوام منجر گردد و ضمناً‌ میزان تبخیر از سطح بتن را کاهش دهد . باید گفت تبخیر عوامل متعددی دارد ولی دمای بتن در این رابطه بسیار مهم است . برای ایجاد بتن خنک ، غالباً اجزاء بتن را خنک می کنیم و یا از یخ برای ایجاد خنکی مخلوط بتن استفاده می نماییم . بکارگیری ازت مایع نیز میسر است . اما در مورد بتن ریزی در هوای گرم در کارهای عمودی عملا به کار نمی رود . اجزاء بتن شامل : آب ،‌سیمان ،‌سنگدانه می تواند خنک شود . آب را با وسایل تبرید و یا یخ می توان خنک نمود . سنگدانه ها را با آب پاشی و ایجاد شرایط مساعد برای تبخیر می توان به مقدار قابل توجهی خنک نمود ( بویژه در هوای گرم ) در خنک سازی سنگدانه می توان از آب خنک و هوای خنک نیز استفاده نمود .

یخ عامل مهمی در کاهش دمای بتن می باشد زیرا گرمای نهان ذوب یخ می تواند دمای بتن را به مقدار قابل توجهی پایین آورد . بهر حال خرده یخ می تواند صرفا به عنوان جایگزین بخشی از آب یا همه آن به کار رود تا تغییری در نسبت آب به سیمان حاصل نشود و در انتهای اختلاط نباید یخ در بتن تازه مشاهده گردد . خنک کردن سیمان راه حلی است که کمتر بکار گرفته می شود . اینکار به دلایل خاص نیاز دارد تا سیمان در معرض آب خنک یا هوای مرطوب قرار نگیرد . استفاده از دیگر اختلاطی که دارای رنگ روشن می باشد و با آب خنک شده و یا در سایه است توصیه می گردد .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

در زمان حمل ، ریختن و تراکم بتن حفظ خنکی آن ضروری است . بدیهی است دمای بتن در اثر تبادل گرما با هوای گرم مجاور افزایش می یابد . هدف ،‌کاهش این افزایش دما می باشد . استفاده از وسایل حمل مناسب و سر بسته که رنگ روشن دارد یا با آب خنک می شود یکی از راه حل های مناسب می باشد . به کارگیری وسایلی مانند پمپ و لوله می تواند باعث افزایش دما شود و برای کنترل این افزایش دما ، لازم است لوله پمپ خنک گردد. می توان دور لوله ها را گونی خیس قرار داد و گهگاه روی آن آب پاشید .

تسمه نقاله برای هوای گرم وسیله مناسبی نیست و در صورت لزوم می توان روی آن را پوشاند . تراک میکسر در طول حمل نباید بی جهت بچرخد زیرا این امر موجب افزایش دما خواهد شد . بویژه اگر حجم بتن در مقایسه با حجم دیگ کم باشد . استفاده از سایبان روی دیگ تراک و داشتن رنگ روشن توصیه می شود .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

قالبها و میلگردها باید قبلا خنک شود و آبا حداگثر دمای c ˚50 را برای آنها پیش بینی کرده است . با آب پاشی بر روی قالب ( بویژه فلزی )‌ و میلگردها می توان آنها را خنک نمود ولی آب اضافی باید از سطح قالب و میلگرد زدوده شود ( با هوای تحت فشار یا اجازه دادن برای تبخیر ) برنامه ریزی کار بتن ریزی به نحوی که در زمان خنکی هوا انجام شود .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?
در آب و هوای گرم چه خساراتی به بتن تازه وارد می شود ؟ اثرات نامطلوب هوای گرم بر بتن تازه خمیری عبارتست از : الف – افزایش آب مورد نیاز در طرح مخلوط ب – افزایش آهنگ افت اسلامپ و تمایل دست اندر کاران به افزودن آب به بتن در کارگاه به دلیل افزایش تبخیر و افزایش سرعت آبگیری سیمان و از دست دادن خواص خمیری در زمان کوتاه تر ج – افزایش زمان آهنگ سفت شدن بتن و کاهش زمان گیرش به نحوی که به عملیات ریختن ، تراکم پرداخت سطح و نگهداری و عمل آوری بتن اثر منفی می گذارد و امکان ایجاد درز سرد را افزایش می دهد . این امر پیوستگی را در بتن ریزی مختل می کند که نیاز به آن جزو اصول بتن ریزی صحیح است د – افزایش امکان ترک خوردگی خمیری بتن تازه به دلیل تبخیر زیاد و جمع شدگی بیش از حد در اثر تبخیر ه – افزایش بروز مشکل در کنترل مقدار حباب هوای بتن حباب دار در بتن تازه به نحوی که عملا حباب های هوا بزرگ شده و یا می ترکند و تاثیر ثبت شده آنهادر بتن سخت شده از بین می رود .  

اثرات نامطلوب هوای گرم بر بتن تازه خمیری عبارتست از :

الف – افزایش آب مورد نیاز در طرح مخلوط

ب – افزایش آهنگ افت اسلامپ و تمایل دست اندر کاران به افزودن آب به بتن در کارگاه به دلیل افزایش تبخیر و افزایش سرعت آبگیری سیمان و از دست دادن خواص خمیری در زمان کوتاه تر

ج – افزایش زمان آهنگ سفت شدن بتن و کاهش زمان گیرش به نحوی که به عملیات ریختن ، تراکم پرداخت سطح و نگهداری و عمل آوری بتن اثر منفی می گذارد و امکان ایجاد درز سرد را افزایش می دهد . این امر پیوستگی را در بتن ریزی مختل می کند که نیاز به آن جزو اصول بتن ریزی صحیح است

د – افزایش امکان ترک خوردگی خمیری بتن تازه به دلیل تبخیر زیاد و جمع شدگی بیش از حد در اثر تبخیر

ه – افزایش بروز مشکل در کنترل مقدار حباب هوای بتن حباب دار در بتن تازه به نحوی که عملا حباب های هوا بزرگ شده و یا می ترکند و تاثیر ثبت شده آنهادر بتن سخت شده از بین می رود .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?
آب و هوای گرم چه خساراتی را می تواند به بتن سخت شده وارد کند ؟ اثرات نامطلوب شرایط هوای گرم به بتن سخت شده عبارتند از : الف – کاهش مقاومت بتن به دلیل مصرف بیشتر آب در میان مدت و دراز مدت ب – کاهش مقاومت بتن به دلیل دمای بالای آن در هنگام بتن ریزی و پس از آن در میان مدت و دراز مدت ج – افزایش تمایل به جمع شدگی ناشی از خشک شدن و ایجاد ترک های حرارتی د – کاهش دوام بتن در برابر شرایط شرایط محیطی نامناسب در حین بهره برداری مانند یخ زدن و آب شدگی مکرر ، سایش و فرسایش ، تری و خشکی مکرر بتن ، حمله سولفات ها و حمله یون کلر محیط به دلیل افزایش نفوذپذیری بتن در اثر ایجاد کریستالهای درشت و کاهش مقاومت الکتریکی بتن که نقش مهمی در افزایش نفوذپذیری در برابر یون کلر و سایر عوامل مزاحم شیمیایی دارد . همچنین کاهش دوام به دلیل ترک خوردگی ه - ایجاد خوردگی سریع تر میلگردها به دلیل افزایش نفوذپذیری بتن و یا ایجاد درزهای سرد و – کاهش یکنواختی سطح بتن و نازیبایی سطح بتن نمایان بویژه در مجاورت قالب ، تغییر رنگ بتن به دلیل تفاوت در آهنگ آبگیری ،‌ منظره به لیل درز سرد  

اثرات نامطلوب شرایط هوای گرم به بتن سخت شده عبارتند از :

الف – کاهش مقاومت بتن به دلیل مصرف بیشتر آب در میان مدت و دراز مدت

ب – کاهش مقاومت بتن به دلیل دمای بالای آن در هنگام بتن ریزی و پس از آن در میان مدت و دراز مدت

ج – افزایش تمایل به جمع شدگی ناشی از خشک شدن و ایجاد ترک های حرارتی

د – کاهش دوام بتن در برابر شرایط شرایط محیطی نامناسب در حین بهره برداری مانند یخ زدن و آب شدگی مکرر ، سایش و فرسایش ، تری و خشکی مکرر بتن ، حمله سولفات ها و حمله یون کلر محیط به دلیل افزایش نفوذپذیری بتن در اثر ایجاد کریستالهای درشت و کاهش مقاومت الکتریکی بتن که نقش مهمی در افزایش نفوذپذیری در برابر یون کلر و سایر عوامل مزاحم شیمیایی دارد . همچنین کاهش دوام به دلیل ترک خوردگی

ه - ایجاد خوردگی سریع تر میلگردها به دلیل افزایش نفوذپذیری بتن و یا ایجاد درزهای سرد

و – کاهش یکنواختی سطح بتن و نازیبایی سطح بتن نمایان بویژه در مجاورت قالب ، تغییر رنگ بتن به دلیل تفاوت در آهنگ آبگیری ،‌ منظره به لیل درز سرد

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?
عوامل تشدید کننده خسارت به بتن در آب و هوای گرم کدام است ؟ برخی عوامل می توانند در هوای گرم خسارتها را تشدید نمایند . هر چند این عوامل مستقیماً در ایجاد شرایط هوای گرم بی تاثیر است . اما در این شرایط می تواند باعث بحرانی تر شدن اثرات زیانبار گردد . این عوامل عبارتند از : الف – مصرف سیمانهایی با ریزی زیاد که موجب افزایش سرعت آبگیری سیمان و ایجاد گرمازایی بیشتر در زمان کوتاه می گردد . ب – مصرف سیمانهای زودگیر : مقاومت اولیه زیاد ( مانند نوع 3 و حتی استفاده از سیمان های نوع 1 بوپژه با وجود افزودنیهای تسریع کننده ) زودگیر کننده که می تواند گیرایش را کوتاه نماید و سرعت آبگیری و گرمازایی را بیشتر کند . ج – مصرف بتن های پر سیمان در رابطه با بتن های پر مقاومت و با نسبت آب به سیمان کم که سرعت آبگیری را بیشتر می کند و زمان گیرش را کوتاه و گرمازایی و سرعت آنرا افزایش می دهد بدیهی است اغلب در شرایط محیطی نامناسب از نسبت آب به سیمان کم استفاده نماییم . لذا باید سعی شود بتن پرسیمان مصرف نکنیم د – استفاده از مقاطع بتنی نازک با درصد میلگرد زیاد ه – به کارگیری وسایل حمل با حجم زیاد که می تواند به ایجاد درز سرد و عدم پیوستگی منجر می شود . و – حرکت دادن بتن در مسیر افقی یا قائم به صورت طولانی مدت وپژه ای برای بتن های کم اسلامپ ز – استفاده از پمپاژ بتن در مسیرهای طولانی ، زیرا اصطلاک بتن با لوله باعث ایجاد گرما می شود و در شرایط هوای گرم نیز این مسیر طولانی و گرمای لوله می تواند مشکل زا باشد ح – استفاده از تسمه نقاله برای حمل بتن به دلیل ایجاد سطح هواخور خیلی زیاد و تبخیر شدید و تبادل گرمایی زیاد با محیط ط – ضرورت انجام و تداوم کار در شرایط هوایی خیلی گرم به دلایل اقتصادی ی – استفاده از سیمان های انبساطی و یا بدون جمع شدگی که می تواند مشکل زا باشد . در این رابطه برخی مواد انبساط زا یا برخی ملات ها یا بتن هایی مانند گروت می تواند عامل ایجاد خسارت بیشتر باشد . مسلماً باید گفت اگر شرایط بر خلاف شرایط فوق ایجاد شود مسلماً در کاهش خسارت نقش خواهد داشت اما بر ایجاد شرایط گرم تاثیری ندارد  

برخی عوامل می توانند در هوای گرم خسارتها را تشدید نمایند . هر چند این عوامل مستقیماً در ایجاد شرایط هوای گرم بی تاثیر است . اما در این شرایط می تواند باعث بحرانی تر شدن اثرات زیانبار گردد . این عوامل عبارتند از :

الف – مصرف سیمانهایی با ریزی زیاد که موجب افزایش سرعت آبگیری سیمان و ایجاد گرمازایی بیشتر در زمان کوتاه می گردد .

ب – مصرف سیمانهای زودگیر : مقاومت اولیه زیاد ( مانند نوع 3 و حتی استفاده از سیمان های نوع 1 بوپژه با وجود افزودنیهای تسریع کننده ) زودگیر کننده که می تواند گیرایش را کوتاه نماید و سرعت آبگیری و گرمازایی را بیشتر کند .

ج – مصرف بتن های پر سیمان در رابطه با بتن های پر مقاومت و با نسبت آب به سیمان کم که سرعت آبگیری را بیشتر می کند و زمان گیرش را کوتاه و گرمازایی و سرعت آنرا افزایش می دهد بدیهی است اغلب در شرایط محیطی نامناسب از نسبت آب به سیمان کم استفاده نماییم . لذا باید سعی شود بتن پرسیمان مصرف نکنیم

د – استفاده از مقاطع بتنی نازک با درصد میلگرد زیاد

ه – به کارگیری وسایل حمل با حجم زیاد که می تواند به ایجاد درز سرد و عدم پیوستگی منجر می شود .

و – حرکت دادن بتن در مسیر افقی یا قائم به صورت طولانی مدت وپژه ای برای بتن های کم اسلامپ

ز – استفاده از پمپاژ بتن در مسیرهای طولانی ، زیرا اصطلاک بتن با لوله باعث ایجاد گرما می شود و در شرایط هوای گرم نیز این مسیر طولانی و گرمای لوله می تواند مشکل زا باشد

ح – استفاده از تسمه نقاله برای حمل بتن به دلیل ایجاد سطح هواخور خیلی زیاد و تبخیر شدید و تبادل گرمایی زیاد با محیط

ط – ضرورت انجام و تداوم کار در شرایط هوایی خیلی گرم به دلایل اقتصادی

ی – استفاده از سیمان های انبساطی و یا بدون جمع شدگی که می تواند مشکل زا باشد . در این رابطه برخی مواد انبساط زا یا برخی ملات ها یا بتن هایی مانند گروت می تواند عامل ایجاد خسارت بیشتر باشد . مسلماً باید گفت اگر شرایط بر خلاف شرایط فوق ایجاد شود مسلماً در کاهش خسارت نقش خواهد داشت اما بر ایجاد شرایط گرم تاثیری ندارد

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

میزان مصرف سیمان نباید از 350 کیلوگرم بر متر مکعب کمتر باشد تا بتوان کارایی و مقاومت لازم را به دست آورد در ضمن نباید از 450 کیلوگرم بر متر مکعب بتن بیشتر باشد . چون گرمای آزاد شده ناشی از فعل و انفعالات سیمان منجر به دمای زیاد بتن تازه خواهد شد.

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

در شرایط آب و هوای گرم به کارگیری سیمان کندگیر ( در حد تیپ 2 ) به کارگیری سیمان پوزولانی به خصوص استفاده از میکروسیلیس توصیه می شود .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

برای بتن ریزی در شرایط آب و هوای گرم محصول فوق روان کننده دیرگیر مناسب می باشد . این محصول با کاهش میزان آب اختلاط بتن و کنترل زمان گیرش شرایط بتن ریزی را در شرایط آب و هوای گرم میسر می کند و با کنترل زمان گیرش بتن تا زمان رسیدن به مقاومت مورد نظر از پایین آمدن مقاومت بتن جلوگیری می کند .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

چنانچه مسیر حمل بتن از کارخانه تولیدی تا محل مصرف طولانی باشد بخصوص در شرایط آب و هوای گرم بتن درصد بالایی از آب اختلاط خودرا از دست خواهد داد و سخت خواهد شد . برای رفع این مشکل هنگام تخلیه بتن داخل تراک میکسر نیمی از میزان فوق روان کننده دیرگیر موردنظر به بتن اضافه شود و نیم دیگر در محل مصرف به بتن اضافه شود تا از سخت شدن بتن در مسیر جلوگیری شود .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

افزودن خودسرانه مقدار بیشتری از فوق روان کننده دیرگیر موجب وارد شدن خسارات جدی به بتن خواهد شد و دیرگیری را تا حد بسیار زیادی افزایش خواهد داد . برای اینکار حتما با کارشناسان فنی شرکت بتن پلاست مشاوره نمایید . روش منطقی این است که پس از افزودن فوق روان کننده دیرگیر سایر روشهای محافظتی بتن در شرایط آب و هوای گرم طبق آیین نامه آبا تا رسیدن بتن به مقاومت مورد نظر ادامه یابد .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

  • کار کردن با بتن هایی که دیرگیر نشده باشند ، در هوای با دمای بالاتر از c˚25 می تواند مشکل ساز باشد .
  • هیدراسیون واکنش شیمیاییبین سیمان و آب است . این واکنش دقیقاً‌ بعد از تماس این دو با یکدیگر شروع می شود و ادامه می یابد تا بتن را جامد کند ( گیرش اولیه )‌ و سپس خمیر سیمان کاملا سخت شود .
  • در دماهای بالا تمامی واکنش های شیمیایی تسریع می شوند .

در نتیجه گیرش سریع ادامه بتن ریزی امکان پذیر نخواهد بود .

به عنوان یک اقدام متقابل موسوم ، استفاده از فوق روان کننده های دیرگیر و یا یک فوق روان کننده همراه با مواد افزودنی دیرگیر پیشنهاد می شود .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

هدف اصلی از دیرگیر کردن افزایش زمان کارپذیری بتن در دماهای خاصی است که این کار به کمک فوق روان کننده دیرگیر یا دیرگیر کننده های پودری یا مایع میسر است .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?
آیا میزان مصرف فوق روان کننده دیرگیر در بتن در مدت دیرگیر شدن بتن نقش دارد ؟ دیرگیری بتن به شدت بستگی به نوع سیمان مصرفی دارد . در جدول زیر میزان دیرگیری براساس درصد فوق روان کننده دیرگیر تولیدی شرکت شیمیایی بتن پلاست ذکر شده است زمان دیرگیری(h) دمایc˚10 دمایc˚15 دمایc˚20 دمای c˚25 دمایc˚30 دمایc˚35 3 1/0 1/0 2/0 3/0 3/0 5/0 4 2/0 2/0 3/0 4/0 4/0 6/0 6 2/0 3/0 4/0 5/0 6/0 8/0 8 3/0 4/0 5/0 6/0 8/0 0/1 10 4/0 5/0 6/0 8/0 0/1 3/1 14 4/0 6/0 8/0 9/0 2/1 5/1 12 5/0 7/0 9/0 1/1 3/1 8/1 16 5/0 8/0 0/1 2/1 5/1   18 6/0 9/0 1/1 4/1 7/1   20 7/0 0/1 2/1 6/1     24 8/0 1/1 5/1 8/1     28 0/1 3/1 8/1       32 2/1 5/1         36 5/1 8/1         40 8/1           مقادیر مصرف فوق روان کننده دیرگیر در جدول بالا براساس بتنی با عیار سیمان 300 ونسبت آب به سیمان w/c=0/5 در نظر گرفته شده است . توجه شود که برای بتن های نیمه خشک باید 20٪ مصرف افزایش یابد . مقادیر فوق روان کننده دیرگیر ذکر شده در جدول فوق براساس نتایج آزمایشگاهی و با یک نوع سیمان و یک فرمولاسیون افزودنی دیرگیر بدست آمده است . بنابراین در جاهای دیگر ممکن است کاربرد نداشته باشد . انجام آزمایشات پیش از مصرف همیشه لازم است .  

دیرگیری بتن به شدت بستگی به نوع سیمان مصرفی دارد . در جدول زیر میزان دیرگیری براساس درصد فوق روان کننده دیرگیر تولیدی شرکت شیمیایی بتن پلاست ذکر شده است

زمان دیرگیری(h)

دمایc˚10

دمایc˚15

دمایc˚20

دمای c˚25

دمایc˚30

دمایc˚35

3

1/0

1/0

2/0

3/0

3/0

5/0

4

2/0

2/0

3/0

4/0

4/0

6/0

6

2/0

3/0

4/0

5/0

6/0

8/0

8

3/0

4/0

5/0

6/0

8/0

0/1

10

4/0

5/0

6/0

8/0

0/1

3/1

14

4/0

6/0

8/0

9/0

2/1

5/1

12

5/0

7/0

9/0

1/1

3/1

8/1

16

5/0

8/0

0/1

2/1

5/1

 

18

6/0

9/0

1/1

4/1

7/1

 

20

7/0

0/1

2/1

6/1

   

24

8/0

1/1

5/1

8/1

   

28

0/1

3/1

8/1

     

32

2/1

5/1

       

36

5/1

8/1

       

40

8/1

         

مقادیر مصرف فوق روان کننده دیرگیر در جدول بالا براساس بتنی با عیار سیمان 300 ونسبت آب به سیمان w/c=0/5 در نظر گرفته شده است . توجه شود که برای بتن های نیمه خشک باید 20٪ مصرف افزایش یابد .

مقادیر فوق روان کننده دیرگیر ذکر شده در جدول فوق براساس نتایج آزمایشگاهی و با یک نوع سیمان و یک فرمولاسیون افزودنی دیرگیر بدست آمده است . بنابراین در جاهای دیگر ممکن است کاربرد نداشته باشد . انجام آزمایشات پیش از مصرف همیشه لازم است .

 

on شنبه ارديبهشت 23 by bpco
Was this helpful?

معرفی بتن پلاست

تولید کننده انبوه اسپیسر و صلیب های کاشی ، نوارهای آب بندی واتراستاپ ، مواد شیمیایی بتن مانند روانسازهای بتن ، مواد آب بند کننده بتن ، انواع عایق های ساختمانی ، گروت ها و مواد ترمیمی بتن ، انواع چسب های ساختمانی

دفتر مرکزی فروش و کارخانه

آدرس: تهران . ملارد . صفادشت . بعد از میدان نبی اکرم . قبل از آتش نشانی . پلاک ۱۱۲ . شرکت شیمیایی بتن پلاست

آدرس ایمیل: info@betonplast.com
تلفکس : 65423400-65423500-65423600  - 65423700 - 65423800 - 65423900 

مدیر فروش ‌؛ خانم دهقان      09127659115 - 09127659116

کارشناس فروش؛ خانم عمادی   09124201549 - 09120347805 

نماینده فروش تهران : 

جلال آل احمد  غرب به شرق ، خیابان آرش مهر  (شهرآرا) ، بلوار غربی ، پلاک 61 ، واحد 2

تلفکس : 02188580774   02188580775

کارشناس فروش؛ خانم کریمان        09120347806

کارشناس فروش؛ آقای مهندس مبینی     09124856268